Responsible Officer Change History - Red River College

Responsible Officer History
Responsible Officer Name From (YYYY-MM-DD) To (YYYY-MM-DD)
Paul Vogt 2015-11-02 2018-12-16
David Rew 2015-03-02 2015-11-02
Stephanie Forsyth 2010-09-27 2015-03-02
Catherine Rushton 2010-02-01 2010-09-27
Jeff Zabudsky 2008-12-24 2010-02-01